ZpětÚvodní strana » Kontakty » Etický kodex

Etický kodex

Etický kodex realitních kanceláří Síť Realit.cz

 1. Realitní kancelář vykonává svoji činnost s odbornou péčí, v souladu s dobrými mravy, právním řádem a obchodní etikou tak, aby klienti Realitní kanceláře nebyli uvedeni v omyl a neutrpěli jakoukoli majetkovou či nemajetkovou újmu.
 2. Realitní kancelář hájí zájmy svých klientů a současně se chová spravedlivě ve vztahu ke všem účastníkům obchodu. Realitní kancelář nezneužívá svého postavení v neprospěch klienta.
 3. Realitní kancelář uvádí při prezentaci svých Služeb a při nabídce nemovitostí pravdivé a úplné informace. Vědomé uvádění zavádějících informací, vynechání závažných skutečností nebo nepravdivých tvrzení je zakázáno.
 4. Realitní kancelář se vždy zavazuje uvádět pravdivé údaje o ceně nabízené nemovitosti. V případě, že provize Realitní kanceláře v ceně není obsažena, je Realitní kancelář povinna zájemce o nemovitost o výši provize pravdivě informovat.
 5. Realitní kancelář nesmí nabízet nemovitosti, aniž by předem obdržela souhlas od jejich vlastníků či osob oprávněných k jejich prodeji.  Realitní kancelář při poskytování svých Služeb vždy informuje všechny zúčastněné strany daného realitního obchodu, kterou stranu zastupuje.
 6. Za účelem ochrany práv zúčastněných stran realitního obchodu a z důvodu právní jistoty stran uzavírá Realitní kancelář se svými klienty smlouvu, aby nebylo pochyb ohledně vzájemných práv a povinností souvisejících s realitním obchodem.
 7. Realitní kancelář nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit či poskytnout jakékoliv třetí osobě důvěrné, běžně nedostupné informace poskytnuté klientem, a to ani po ukončení spolupráce, vyjma případů, kdy je takové poskytnutí vyžadováno zákonem nebo příslušnými orgány jednajícími na základě právních předpisů a v souladu s nimi.
 8. Realitní kancelář průběžně školí své zaměstnance a zástupce tak, aby se zdokonalovali ve všech oblastech realitní činnosti a zvyšovala se jejich odbornost a kvalifikace.
 9. Realitní kancelář spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci úmyslně nepoškozuje spolupracujícího realitního makléře, respektuje zásady rovné spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
 10. Realitní kancelář se zavazuje zdržet se všech forem nekalé soutěže a prohlašuje, že se zavazuje proti všem formám nekalé soutěže jiných účastníků trhu, jako je např. klamavá reklama, klamavé označení výrobků nebo služeb, parazitování na pověsti jiného soutěžitele, aktivně vystupovat.

Etický kodex realitního makléře realitních kanceláří Síť Realit.cz

 1. Hájí zájmy svého klienta jako své vlastní.
 2. Neuvede klienta v omyl, nezamlčí žádnou skutečnost, týkající se obchodu, který sjednává.
 3. Vždy jedná podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu se standardy kvality značky Síť Realit.cz.  
 4. Nezneužije důvěru klienta ve prospěch svůj nebo jiné osoby.
 5. Koná vždy na základě a v rozsahu mandátu, jenž mu byl klientem svěřen.
 6. Nepřekročí nikdy své kompetence, plynoucí z popisu pracovních procesů a činností a z pověření klienta.
 7. Chrání obchodní tajemství klienta a jeho osobní data.
 8. Neupřednostní uzavření obchodu před ochranou zájmů klienta.
 9. Jedná vždy čestně, ctí dobré mravy, dbá zákonů České republiky a etického kodexu realitních kanceláří Síť Realit.cz 
 10. Svým chováním reprezentuje značku, zvyšuje prestiž profese realitního makléře a kredibilitu obchodu s nemovitostmi.
 11. Neustále zvyšuje svou odbornou kvalifikaci v zájmu dalšího zkvalitnění své služby klientům.
 12. Řídí se vždy, za všech okolností a bez výjimky tímto etickým kodexem.

© 2020, Síť Realit s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA | Vytvořeno na systému RealBrána | XHTML 1.0 | CSS 3 | RB reality